9. 1. 2018

Makro Stodůlky, Praha, geodet investora, r. 1999