Služby

Katastr nemovitostí

- geometrický plán pro:
vyznačení obvodu budovy,
změnu obvodu budovy,
rozdělení pozemku,
vymezení rozsahu věcného břemene
- ověření stejnopisu geometrického plánu (kopie)
- vytyčení vlastnické hranice

Mapování

- podklad pro projekt
- účelová mapa velkého měřítka
- zaměření a výpočet plochy a objemu

Geodetická činnost ve stavebnictví a inženýrská geodézie

- vytyčení rodinného domu
- vytyčení monolitické konstrukce
- zaměření skutečného provedení konstrukce a vyhodnocení odchylek od projektu
- činnost odpovědného geodeta

Stavebně technická dokumentace

-zaměření současného stavu budov a objektů
- půdorysy, řezy, pohledy

Konzultace a poradenství

-při koupi pozemku
- odstranění nesouladu skutečného stavu se stavem evidovaným v katastru nemovitostí na výzvu katastrálního úřadu při revizi katastru