Geodetické práce

Kvalitní geodetické práce pomohou ušetřit Váš čas a finanční náklady spojené s přípravou a realizací stavby.

Podklad pro projekt

Příprava stavby začíná zaměřením podkladu pro projekt. V podkladu je zakreslena stávající situace na pozemku a nejbližším okolí, povrchové znaky inženýrských sítí, případně jejich průběh převza-tý od správců sítí a průběh vlastnických hranic pozemku.

Vytyčení hranic pozemku

Před zahájením stavby je vhodné kontrolně zaměřit lomové body vlastnické hranice (stávající ploty, mezníky …), případně vlastnickou hranici vytyčit.

Vytyčení stavby

Pro rodinný dům nebo jinou jednoduchou stavbu se provede jedno vytyčení hlavních bodů, případ-ně jejich směrové zajištění na odsazené lavičky. Vytyčovací protokol musí ověřit úředně oprávněný zeměměřický inženýr. Pro velkou a složitou stavbu se vytyčení provádí postupně v závislosti na průběhu stavby. Vytyčují se body pro výkopové práce, podkladní beton, základy a jednotlivá podlaží. V průběhu stavby se vytyčují podrobné body konstrukcí, zaměřuje se skutečné provedení a vyhodnocují se odchylky od projektu.

Zaměření skutečného provedení stavby a geometrický plán

Na závěr stavby se zaměří ke kolaudaci skutečné provedení stavby a vyhotoví se geometrický plán pro vyznačení budovy.