Služby

Katastr nemovitostí

 • geometrické plány
  • pro vyznačení obvodu budovy
  • pro rozdělení pozemku
  • pro vymezení rozsahu věcného břemene
 • ověření stejnopisu geometrického plánu (kopie)
 • vytyčování vlastnické hranice

Mapování

 • podklady pro projekt
 • účelové mapy velkých měřítek

Geodetická činnost ve stavebnictví a inženýrská geodézie

 • stabilizace, zaměření a výpočet vytyčovacích sítí
 • vytyčování staveb včetně rodinných domů
 • vytyčování monolitických konstrukcí
 • zaměřování skutečného provedení konstrukcí a vyhodnocení odchylek od projektu
 • zaměřování a výpočty ploch a objemů
 • činnost odpovědného geodeta

Stavebně technická dokumentace

 • zaměření současného stavu budov a objektů
 • půdorysy, řezy, pohledy

Konzultace a poradenství