Služby

Katastr nemovitostí

 • geometrický plán pro
  • vyznačení obvodu budovy
  • změnu obvodu budovy
  • rozdělení pozemku
  • vymezení rozsahu věcného břemene
 • ověření stejnopisu geometrického plánu (kopie)
 • vytyčení vlastnické hranice

Mapování

 • podklad pro projekt
 • účelová mapa velkého měřítka
 • zaměření a výpočet plochy a objemu

Geodetická činnost ve stavebnictví a inženýrská geodézie

 • vytyčení rodinného domu
 • vytyčení monolitické konstrukce
 • zaměření skutečného provedení konstrukce a vyhodnocení odchylek od projektu
 • činnost odpovědného geodeta

Stavebně technická dokumentace

 • zaměření současného stavu budov a objektů
 • půdorysy, řezy, pohledy

Konzultace a poradenství

 • při koupi pozemku
 • odstranění nesouladu skutečného stavu se stavem evidovaným v katastru nemovitostí na výzvu katastrálního úřadu při revizi katastru